„Täname kõiki inimesi, kes meiega distsiplinaarmenetluses koostööd on teinud. Teie julgus väärib tunnustust. Menetluse käigus kogusime lisaks seni ajakirjanduses kajastatule olulist lisainformatsiooni, mida me isikute konfidentsiaalsuse kaitseks ei avalda, muuhulgas on infot samast perioodist, mida prokuratuur nüüd uurima on asunud ehk kuni 2019. aastani. Rõhutame, et menetlus toimus EJLi reeglite kohaselt, mille järgi anti võimalus esitada oma seisukoht kõigil osapooltel, kusjuures selleks seatud algset tähtaega pikendati. Mõistagi vaatab jalgpalliliit kui spordiorganisatsioon oma menetluses rikkumisi valdavalt läbi eetika, hoopis teine asi on politseiuurimine, kus kontrollitakse seaduste täitmist,” seisab EJLi distsiplinaarkomisjoni avalduses.

Otsus põhines EJLi distsiplinaarmääruse punktidel 4.1, mis ütleb, et „isikud kohustuvad käituma lojaalsuse, ausameelsuse, sportlikkuse ja eetika printsiipe järgides”, ning 4.3.7, mis räägib üldistest headest käitumisnormidest ja -tavadest. Distsiplinaarkomisjon tuvastas ka vastuolu treenerite eetikakoodeksiga ja märkis, et Getulio Aurelio Fredo on ajakirjanduses esinenud jalgpalli mainet kahjustavate avaldustega.

Lisaks teatas Põhja ringkonnaprokuratuur eile, et alustas jalgpalliliidult saadud info põhjal kriminaalmenetlust Getulio Aurelio Fredo suhtes ja uurib episoode ajavahemikul 2014–2019, kus on tuvastanud hetkseisuga kaks kannatanut. Kriminaalmenetluse algatamise alus on karistusseadustiku paragrahv, mis käsitleb suguühet või muu sugulise iseloomuga tegu täisealise ja alaealise vahel, kui süüdistatav on seda tehes ära kasutanud kannatanu sõltuvust süüdlasest või kuritarvitanud oma mõjuvõimu või usaldust.

Distsiplinaarkomisjoni otsus annab ühese hinnangu eelmisel nädalal ajakirjanduses esitatud mõtteviisile, mille järgi olevat treeneri ja tema mitukümmend aastat noorema alaealise õpilase suhe aktsepteeritav.

Kõik, kellel on antud teema või analoogsete olukordade kohta informatsiooni, on oodatud jagama seda EJL-iga e-posti aadressil fp@jalgpall.ee. Ühendust võtnud inimeste anonüümsus ja informatsiooni konfidentsiaalsus on garanteeritud.

Politsei ootab seksuaalse väärkohtlemise ja muu ebasobiva käitumisega seotud informatsiooni e-posti aadressile vihje.jalgpall.list@politsei.ee. Edastatud info jõuab valdkonna spetsialistideni, kes aitavad juhtunusse selgust tuua ning kannatanule vajalikku abi pakkuda.