Ujumisliidul viskas üle: imetrikood keelustatakse

 (11)
Ryan Lochte, ujumine
AFP/Scanpix

Et pii­ra­ta uju­mi­se re­kor­di­sa­du, kee­lab maail­ma ujumis­liit (FI­NA) uuest aas­tast su­pert­ri­kood.

Kui amee­rik­la­ne Mark Spitz võitis 1972. aas­tal Münc­he­ni olümpial seit­se kuld­me­da­lit, pol­nud tal ise­gi uju­mismütsi peas. Kul­la­ko­gu­ja ain­saks ke­ha­kat­teks olid ta­va­li­sed poe­riiu­lilt haa­ra­tud uju­mispüksid ja lop­sa­kas vunt­si­paar.

Sel­li­se te­rav­meel­se tä­he­le­pa­ne­ku­ga kom­men­tee­ris Sin­ga­pu­ri päe­va­leht St­raits Ti­mes maail­ma uju­mis­lii­du FI­NA nä­da­la­va­he­tu­sel teh­tud ot­sust, mis kee­lab uue põlv­kon­na uju­mist­ri­koo­de ka­su­ta­mi­se.

Tõsi ta on – Spitz jõudis mul­je­t a­val­da­va saa­vu­tu­se­ni il­ma iga­su­gus­te voo­lu­joo­ne­li­sust ja uju­vust pa­ran­da­va­te ning ta­kis­tust pärs­si­va­te abi­va­hen­di­te­ta. Spit­zi ime­teo üle­ta­mi­seks ku­lus 36 aas­tat, en­ne kui tei­ne amee­rik­la­ne, Mic­hael Phelps sel­le möö­du­nud su­vel Pe­kin­gis ka­hek­sa kul­la­ga aja­luk­ku pais­kas. Eri­ne­valt Spit­zist kan­dis Phelps Spee­do LZR Ra­ce­ri su­pert­ri­kood, mis and­vat kand­ja­le vees um­bes ka­hep­rot­sen­di­li­se edu mit­te­kand­ja­te ees.

Nüüd on sel­le­ga lõpp. Edas­pi­di sä­tes­tab FI­NA täp­selt, kui­das tri­koo peab väl­ja nä­ge­ma ning mis tin­gi­mus­te­le vas­ta­ma. Näi­teks ei või tri­koo kat­ta uju­ja kae­la ega ula­tu­da õlga­dest ning pahk­luu­dest al­la­poo­le, li­saks peab uju­misrõiva ma­ter­jal ole­ma õhem kui 1 mm. Reeg­lid puu­du­ta­vad ka rii­de­ma­ter­ja­li uju­vust ja mär­gu­vust, sa­mu­ti lõiget, mis peab edas­pi­di ole­ma val­mis­ta­tud vas­ta­valt üldi­se­le tel­li­mu­se­le, mit­te sä­ti­tud konk­reet­se uju­ja mõõtu­de jär­gi. Ning kind­las­ti ei või uju­ja tu­le­vi­kus enam kan­da kor­ra­ga kah­te tri­kood, na­gu itaal­la­sest olümpiavõit­ja Fe­de­ri­ca Pel­leg­ri­ni te­gi Pe­kin­gis.

Trikoo üksi ei aita

Tar­gad pead on väl­ja ar­vu­ta­nud, et ko­gu­ni 94 prot­sen­dil Pe­kin­gi uju­mi­sa­la­de võit­ja­test oli sel­jas „ku­ri­kuu­lu­s“ Spee­do tri­koo. 25-st Pe­kin­gis püsti­ta­tud maail­ma­re­kor­dist 23 sündi­sid sa­mu­ti LZR Ra­ce­rit kan­des. Kok­ku pu­rus­ta­ti möö­du­nud aas­tal maail­ma uju­mis­re­kor­deid 108 kor­ral, neist 79 ju­hul kõnea­lu­ses imet­ri­koos!

Ees­ti uju­mist­ree­ne­ri Tõnu Mei­je­li sõnul po­le siis­ki pä­ris kor­rekt­ne nen­de ar­vu­de põhjal jä­rel­du­si te­ha, et re­kor­di­te ta­ga sei­sab vaid tri­koo. „Tu­leb ar­ves­ta­da, et Spee­dol on­gi spon­sor­ile­pin­gud vä­ga tu­ge­va­te uju­mis­rii­ki­de­ga – USA koon­dis, sa­mu­ti Aust­raa­lia,” mär­kis Mei­jel. „Li­saks toi­mu­sid möö­du­nud aas­tal ju olümpiamän­gud, mil­leks pal­jud uju­jad olid spet­siaal­selt val­mis­tu­nud, see­ga po­le re­kor­di­­sa­du nii oo­ta­ma­tu. Vaid tri­koo ar­ve­le roh­kem kui sa­dat maail­ma­re­kor­dit küll pan­na ei saa.”

Pi­gem usub Mei­jel, et pa­ra­ne­nud on tree­ning­me­too­di­ka. „Seal on toi­mu­nud suu­red muu­tu­sed. Ole­me Ees­tis har­ju­nud, et tu­gi­tii­mid on suu­sa­ta­ja­tel, kuid Pe­kin­gis nä­gin oma sil­ma­ga, kui võim­sad taus­tajõud on suur­tel uju­mis­rii­ki­del. See aval­dab pa­ra­ta­ma­tult mõju ka tu­le­mus­te pa­ra­ne­mi­se­le,” ar­vas Mei­jel.

Uued reeg­lid hak­ka­vad keh­ti­ma 1. jaa­nua­rist. See aga ei tä­hen­da, et su­vi­sel MM-il Roo­mas võiks veel imet­ri­koo abi­le loot­ma jää­da – ju­ba märt­si lõpuks kor­jab FI­NA kok­ku kõik tri­kood, mi­da MM-il ka­su­ta­da soo­vi­tak­se ning viib need ·veit­si riik­lik­ku teh­no­loo­giains­ti­tuu­ti, kus sel­gi­ta­tak­se kat­se­te­ga tri­koo­de vas­ta­vus reeg­li­te­le. Ai­nult kat­se­te käi­gus so­bi­va­ks tun­nis­ta­tud tri­koo­des soo­ri­ta­tud re­kor­did lä­he­vad MM-il ar­ves­se.

See­juu­res ar­va­vad uju­mi­sas­ja­tund­jad, et Spee­do LZR Ra­cer lä­bib need kat­sed prob­lee­mi­de­ta, vä­he­malt tä­na­vu­se MM-i eel. Võib-ol­la tu­leb üht-teist kor­ri­gee­ri­da en­ne tu­le­vat aas­tat, kui kõik reeg­lid täies ma­hus jõus­tu­vad.

Mis on skandaalne Speedo LZR Racer?

•• Rahvakeeli imetrikoo.

Maailmale tutvustati 13. veebruaril 2008.

•• Tehnoloogia on patenditud Portugalis.

•• Trikoo väljatöötamisel kasutati NASA kosmoseanalüütikute abi.

•• Peamised eelised: väiksem veetakistus võimaldab kasutajal vähem energiat kulutada, hoiab keha voolujoonelisena.

•• Väidetavalt parandab tulemust 1,9 kuni 2,2 protsenti.

•• 94% Pekingi olümpial kulla võitnud ujujatest kandis Speedo trikood.

•• Üks trikoo maksab 320 Briti naelsterlingit (umbes 5500 krooni).

Refereeritud artikli täistekst Eesti Päevalehes