Kas uus imago aitab Glebova EM-il medalile?

 (3)
Jelena Glebova ja Anna Levandi
Foto: Ilmar Saabas

Ees­ti esiui­su­ta­ja Je­le­na Gle­bo­va on su­ve al­gu­seks tei­nud ära suu­re töö - koostöö tipp­ko­reog­raa­fi Ma­ria Mc­Lea­ni­ga su­jus häs­ti ning nii lühi­ka­va kui ka va­ba­ka­va on olümpia ja ko­du­se EM-i aas­taks val­mis.

„Kõige ras­kem on sel­ja­ta­ga, nüüd tu­leb vaid päe­vast päe­va ka­va­sid lih­vi­da ja end vor­mi viia," tõdes Gle­bo­va, kes vih­ma­se­le il­ma­le vaa­ta­ma­ta sä­ras kui päi­ke, kirjutab Eesti Päevaleht.

Uut ima­got, lühe­maid blon­de juuk­seid Gle­bo­va võist­lus­te­ga seos­ta­da ei ta­ha.

„B­lon­dee­ri­mi­sel po­le min­git seost ui­su­maail­ma­ga - liht­salt tu­li sel­li­ne taht­mi­ne. Ilm­selt olen EM-i ajaks ju­ba mi­tu kor­da jõud­nud juuk­sevär­vi muu­ta," nae­ris Gle­bo­va, kes tä­na tä­his­tab 20. sünnipäeva.

En­ne, kui saab EM-i me­da­list rää­ki­da, tu­leb Gle­bo­val veel kuu­de kau­pa tree­ni­da. Ju­ba üle­hom­me sõidab ta Tar­tus­se, kus har­ju­tab kuul­sa Ve­ne­maa tree­ne­ri Alek­sei Mišini käe all.

Eda­si lä­heb neiu laag­ris­se Otepää­le ning siis 4. juu­lil Ka­na­das­se, se­da­kor­da küll veel mit­te olümpia­pai­ka Van­cou­ve­ris­se, vaid Mont­réa­li har­ju­ta­ma koos Joan­nie Roc­het­te'i­ga.

„Mišini laag­ris soo­vin tööd te­ha sam­mu­de kal­lal, meie oma laa­ger Otepääl põhi­neb üldfüüsi­li­sel tree­nin­gul," rää­kis Gle­bo­va, kel­le tree­ner  An­na Le­van­di po­le­gi veel näi­nud, mi­da kõike õpi­la­ne McLea­nilt on õppinud.

„Va­ba­ka­va mul­le vä­ga meel­dis, kuid lühi­ka­va po­le ma näi­nud­ki. Lee­na (Gle­bo­va) sõnul on lühi­ka­va ise­gi kee­ru­li­sem," rää­kis Le­van­di, kel­le kin­ni­tu­sel oli va­ja­lik, et Gle­bo­va esi­tus saaks uue näo.

„Muu­tu­si oli va­ja, sest kui ta sa­ma­moo­di eda­si tik­su­nuks, võinuks min­na veel aas­taid, en­ne kui olek­si­me ku­hu­gi jõud­nud," li­sas edu­ka sport­las­karjää­ri väl­tel EM-ilt ne­li me­da­lit võit­nud Le­van­di.

Eesmärgiks medal

Mc­Lean on vii­mas­tel aas­ta­tel tei­nud ka­va­sid mit­me­te­le tippsõit­ja­te­le, teis­te seas ka soom­lan­nast va­lit­se­va­le Eu­roo­pa meist­ri­le Lau­ra Le­pistö­le.

„Ma­ria sõnul meel­dis tal­le vä­ga mi­nu­ga koostööd te­ha, sest olin loo­min­gu­li­ne, pak­ku­sin omalt poolt ideid," analüüsis Gle­bo­va.

„Kui va­rem kes­ken­du­sin vaid ele­men­ti­de­le, siis uues ka­vas on roh­kem si­du­vaid sam­me. Kui ta­han head hin­net, po­le liht­salt teist võima­lust," li­sas tä­na­vu­sel EM-il 12. ja MM-il 16. ko­ha saa­nud Glebo­va.

Ka­na­das har­ju­tab Gle­bo­va koos oma suu­re lem­mi­ku ja ees­ku­ju Roc­het­te'i­ga, kes võitis lõppe­nud hooa­jal MM-i hõbe­me­da­li.

„Kui Roc­het­te'i tree­ner Ma­non Per­ron te­gi et­te­pan­ku, oli­me loo­mu­li­kult ko­he nõus, sest paar nädalat ühist­ree­nin­guid võib kõvas­ti ko­ge­mu­si an­da," lau­sus Le­van­di.

Gle­bo­va ise ei tea veel, mil­li­se os­ku­se võrra tar­ge­ma­na ta Mont­réa­list naa­seb, kuid iga tar­ku­se­kild tu­leb tu­le­vi­kuks tal­le­ta­da.

En­ne jaa­nua­ris Tal­lin­nas pee­ta­vat EM-i sei­sab ees küll pikk hooaeg, ent suu­re tõen­äo­su­se­ga esinda­vad Ees­tit ko­du­sel tippvõist­lu­sel Gle­bo­va kõrval Vik­tor Ro­ma­nen­kov, Ma­ria Ser­ge­je­va - Il­ja Glebov ning Cait­lin Mal­lo­ry - Krist­jan Rand.

„Teis­te ko­had on kind­lad, kuid tüdru­kuid on meil pal­ju ja Lee­na peab oma ko­ha väl­ja võit­le­ma," lausus Le­van­di.

Ent sa­mal ajal on just Gle­bo­va ko­du­pub­li­ku suu­rim loo­tus. „Me­da­lit me ta­ha­me, ol­gu see kas või pronk­si­ne," tun­nis­tas Le­van­di.

EM on võrreldav Eurovisioniga

Vihmasel Tallinna Raekoja platsil tegid uisutajad eile 2010. aasta EM-i hooaja avalöögi. Põhjuse tähistamiseks andis laupäeval lõppenud rahvusvahelise uisuliidu visiit, mille raames anti Eesti orgkomitee tööle väga hea hinnang.

„Mastaabilt on EM võrreldav Eurovisioni lauluvõistluse või olümpiaregatiga," lausus Eesti uisuliidu president Maire Arm.

„EM-i korraldamine on suur kingitus, mis sattus meie jaoks raskele ajale, kuid nüüd pole muud, kui see väga heal tasemel läbi viia," lisas ta.

Iluusutamise EM-i jälgib enam kui 100 miljonit televaatajat üle maailma, võistluse eelarve on 30 miljonit krooni.

Tippvõistlus

Euroopa meistrivõistlused 2010

Korraldajalinn: Tallinn

Aeg: 18.-24. jaanuar 2010

Võistluspaik: Saku suurhall

Treeninghall: Premia jäähall

Osalejaid: 160

Ajakirjanikke: 200

Teleauditoorium: u 100 miljonit vaatajat

Eelarve: 30 miljonit