Iluuisutajate rahulolematus hindamisega levib üle Euroopa

 (33)
Iluuisutajate rahulolematus hindamisega levib üle Euroopa
Foto: DELFI

Ree­del al­gu­se saa­nud se­ga­dus iluui­su­maail­mas ei ole küll vai­bu­nud, kuid kõik osa­poo­led on jõud­nud aru­saa­ma­le, et üks­teist po­le mõtet süüdis­ta­da.

Loo kesk­mes on ik­ka­gi Je­le­na Gle­bo­va­le lühi­ka­vas an­tud hin­ne, mil­le­ga pal­jud as­ja­tund­jad nõus­tu­da ei ta­ha ja ei­le li­san­dus pro­tes­ti­ja­te sek­ka itaal­lan­na Ca­ro­li­na Kost­ner, kirjutab Eesti Päevaleht.

Teada tõsiasi on, et iluui­su­ta­mi­ses hin­deid ja tu­le­mu­si hil­jem üle ei vaa­da­ta. Kui koh­tu­nik on oma töö tei­nud, võib joo­ne võist­lu­se­le al­la tõmma­ta. Olu­li­sem on eda­si min­na ja uu­teks võist­lus­teks val­mis­tu­ma ha­ka­ta.

Üleei­le saa­bus Ees­ti ui­su­lii­tu ree­del koos­ta­tud mär­gu­kir­ja vas­tus, kus ala­lii­du pea­sek­retä­ri Gun­nar Kuu­ra sõnul ei ol­nud min­git sa­la­dust, vaid liht­salt tõde­tud, et eest­las­te ra­hu­lo­le­ma­tust on aru­ta­tud ja ar­ves­se võetud, kuid mis­ki ümber­vaa­ta­mi­se­le ei kuu­lu.

Ei­le koos­tas mär­gu­kir­ja ka hõbe­me­da­li võit­nud Kost­ne­ri tree­ner Mic­hael Huth.

„Ka­va­de hin­da­mi­ne ja sel­lest tu­le­ne­vad ar­va­mu­sed ning emot­sioo­nid on Eu­roo­pa pea­le laia­li läi­nud,” rää­kis Gle­bo­va tree­ner An­na Le­van­di (pildil), kel­le­ga Huth sa­mu­ti ühen­dust võttis.

„Ta sel­gi­tas, et koos­tab kir­ja, sest ka Ca­ro­li­na pi­ruet­ti oli va­les­ti hin­na­tud. Ku­na Huth tea­dis, et meil­gi oli pre­ten­sioo­ne, küsis ta, kas soo­vik­sin sel­le­le aval­du­se­le al­la kir­ju­ta­da,” rää­kis Le­van­di.

Pea­mi­ne põhjen­dus kir­ja koos­ta­mi­seks oli mu­re, et küsi­tav punk­ti­de ja­ga­mi­ne, mil­le­ga pal­jud ra­hu­le ei jää­nud, kah­jus­tab uut hin­da­missüstee­mi. Le­van­di soo­vib kir­ja en­ne lä­bi lu­ge­da ja ot­sus­tab siis, kas soo­vib sel­le­le oma all­kir­ja an­da. Üldi­selt oli Hut­hi eesmärk är­gi­ta­da võima­li­kult pal­ju­sid tree­ne­reid mär­gu­kir­ja­ga kaa­sa mi­ne­ma.

Ent eri­ne­valt itaal­las­te mär­gu­kir­jast pol­nud Le­van­di ei­le õhtu­poo­li­kuks näi­nud oma õpi­last puu­du­va­ta kir­ja, küll peaks see tree­ne­ri­ni jõud­ma tä­na.

Üleei­le aja­kir­jan­du­ses lu­me­pal­li­na vee­re­ma ha­ka­nud ar­va­mus­se, just­kui peaks ala­lii­du pre­si­dent Mai­re Arm ta­ga­si as­tu­ma, suh­tus Le­van­di lait­valt.

„Mit­te kee­gi po­le ku­na­gi va­rem iluui­su­ta­mi­se heaks nii pal­ju ära tei­nud kui Mai­re,” rää­kis Le­van­di. „Kuid kah­juks on te­ma see, kes peab ko­gu ui­su­lii­du töö eest vas­tu­ta­ma ja saab ka kõik ne­ga­tiiv­se en­da kae­la,” li­sas 37-aas­tat iluui­su­ta­mi­se sees ela­nud tippt­ree­ner.

Kostneris on tähe ainest

Je­le­na Gle­bo­va lühi­ka­va on kõik as­jao­sa­li­sed mit­meid kor­di üle vaa­da­nud. Sport­la­ne ja te­ma tree­ner on veen­du­nud, et näi­da­tu oli olu­li­selt roh­ke­mat väärt, kui punk­ti­des väl­jen­dus.

Aas­taid iluui­su­tajaid tree­ni­nud Ly Piir vaa­tas sõitu te­leek­raa­nilt. „Ko­he pä­rast sõidu lõp-pu he­lis­tas mul­le poeg ja küsis, miks Gle­bo­va nii vä­he punk­te sai, ütle­sin ko­he, et näi­teks kol­me­kord­se lut­zu soo­ri­ta­mi­ses ei ole ma pä­ris kin­del,” lau­sus Piir, kel­le hin­nan­gul on Gle­bo­va an­de­kas ja tub­li tüdruk, kuid nii hüpe­te kõrgu­ses kui ui­su­ta­mi­se kii­ru­ses on veel aren­gu­ruu­mi.

Soom­lan­na­sid hin­das Piir kõrgelt, kuid te­ma­gi ee­lis­tus, sar­na­selt Gle­bo­va­le, oli Ca­ro­li­na Kost­ner. „Üldi­ne ta­se on üht­la­sem kui va­rem, kuid mit­te kee­gi ei pais­ta sil­ma,” rää­kis Piir.

„Tä­he ai­nest on kind­las­ti Kost­ne­ris, kuid te­mal va­hel tu­leb väl­ja, va­hel mit­te. Ent kui tal ka­va õnnes­tub — mil­li­sed hüpped, pi­rue­tid ja kii­rus,” imet­les Piir ka­he­kord­set Eu­roo­pa meist­rit.

Kui Ees­ti ui­su­lii­du ju­ha­tus jääb oma nõude juur­de pi­da­da MM-i eel va­likvõist­lus, ui­su­tab Gle­bo­va tiit­livõist­lus­te pääs­me eest veeb­rua­ri esi­me­sel nä­da­la­va­he­tu­sel. Pä­rast se­da oo­tab ko­he uni­ver­siaad Hii­nas.

Nii Gle­bo­va kui ka Le­van­di on veen­du­nud ühes — vii­ma­ne aeg on hal­vad emot­sioo­nid sel­jata­ha jät­ta ja eda­si tree­ni­da. „Lee­na on val­mis võit­le­ma, olu­kord tu­leb ta­ga­si viia mõist­li­ku­le ta­se­me­le, et kõik saak­sid ra­hu­li­kult oma tööd eda­si te­ha,” li­sas tree­ner.