Loe täispikka otsust! Miks ikkagi Aivar Rehemaa õigeks mõisteti ja kas ta tegi koostööd Mati Alaveriga?

 (19)
Aivar Rehemaa pakkimas asju laagriks Soomes
Aivar Rehemaa.Foto: Anni Õnneleid

Eesti dopinguvastane distsiplinaarkolleegium vabastas Mati Alaveriga koostöö tegemise tõttu ajutise tegutsemiskeelu saanud Aivar Rehemaa karistusest. Otsus jõudis avalikkuse ette 10. detsembril. Nüüd saab Delfi Sport lugejateni tuua ka kõik otsuse detailid, miks Rehemaa õigeks mõisteti.

Põhimõtteliselt mõisteti Rehemaa õigeks, kuna Maailma Antidopinguagentuur WADA või Eesti Antidoping (EAD) oleks pidanud Rehemaad eelnevalt kirjalikult teavitama, et ta ei tohi Alaverilt abi paluda.

EESTI DOPINGUVASTANE DISTSIPLINAARKOLLEEGIUMI OTSUS TÄIES MAHUS:

1. Juhtumi asjaolud
1.1. Distsiplinaarkolleegiumi liikmed: Margus Mugu (eesistuja), Toomas Tõnise, Jarek Mäestu ja Siim Schneider.

1.2. Süüdistatava isiku nimi: Aivar Rehemaa (38209282752), esindaja vandeadvokaat Jaanus Tehver.

1.3. Asjaomane spordialaliit: Eesti Suusaliit.

1.4. Eesti Antidopingu ja Spordieetika SA esindajad: Henn Vallimäe ja vandeadvokaat Ingeri Luik-Tamme.

1.5. Asja arutati 10.11.2020.a istungit pidamata (vt p 4.3).

1.6. Otsuse kuupäevaks on viimase digitaalallkirja andmise kuupäev.

2. Sissejuhatus ja jurisdiktsioon

2.1. Käesolev dokument on Eesti Dopinguvastase Distsiplinaarkolleegiumi otsus A Rehemaa dopinguvastaste reeglite rikkumise asjas.

2.2. Eesti Suusaliit on suusatamise juhtorgan Eestis. Eesti Antidopingu ja Spordieetika SA on Eesti riiklik dopinguvastane organisatsioon (RDVO).

Seotud lood:

2.3. A Rehemaa on 38-aastane endine sportlane, kes korraldab ESL/FIS litsentsi omavate sportlaste tegevust oma klubi AR Pro Team kaudu. Ta allus igal ajal Eesti spordiseaduse jurisdiktsioonile, mille § 11 lg 1 kohaselt on kohustatud tundma ja järgima dopinguvastaseid reegleid, mis on sätestatud maailma dopinguvastases koodeksis (edaspidi koodeks) ja mis on vastu võetud vastavalt koodeksile.

3. Taust ja etteheide

3.1. A Rehemaa pöördus 2020.a oktoobris Mati Alaveri poole, et saada seitsmele ESL/FIS litsentsi omavate sportlaste ja endale Soome Suusaliidult kutse Olose treeninglaagrisse (4.-25.11.2020.a) ja Ruka maailmakarika etapile (25.-30.11.2020.a).

3.2. M Alaver kandis Rahvusvahelise Suusaliidu (FIS) määratud 4-aastast võistluskeeldu (28.08.2019.a kuni 27.08.2023.a) koodeksi art 2.9 rikkumise eest ning talle oli Harju Maakohtu 14.09.2019.a otsusega määratud kriminaalkaristus dopingu tarvitamisele kallutamise eest.

3.3. Soome Suusaliit väljastas 27.10.2020.a ülal p 3.1 nimetatud kutse.

3.4. A Rehemaad teavitati 03.11.2020.a tema suhtes distsiplinaarmenetluse algatamisest ning sama teatega kehtestati talle esialgne võistluskeeld.

3.5. A Rehemaal pole varasemaid dopinguvastaste reeglite rikkumisi.

4. Menetluslikud küsimused ja sportlase seisukoht

Menetluslikud sammud ja valikud, mille sportlane on menetlusega seoses teinud:

4.1. A Rehemaale määrati esialgne võistluskeeld alates 03.11.2020.a. Samas tehti talle ettepanek esitada juhtumi kohta kirjalik seletus.

4.2. A Rehemaa esitas oma seletuskirja 10.11.2020.a, mille kohaselt oli tema sooviks uurida Soome Suusaliidust sportlastele kutse saamise käiku ning palus seda asja uurida M Alaveril, kuna tundis teda hästi ning teadis, et M Alaveril on hea läbisaamine Soome Suusaliidu tegevdirektoriga. A Rehemaa kirja kohaselt ei arvanud ta, et M Alaver esitab palve kutse taotlemiseks. Soome Suusaliit väljastas kutse ning peale seda A Rehemaa ja M Alaveri suhtlemine lõppes. Samal päeval esitas seisukoha ka A Rehemaa esindaja vandeadvokaat Jaanus Tehver, kes lisaks eelnevale oli seisukohal, et A Rehemaa pole dopinguvastase reegli rikkumist toime pannud.

4.3. A Rehemaa esindaja teatas 26.11.2020.a soovist arutada asja kirjalikus menetluses.

4.4. A Rehemaa esindaja 04.12.2020.a vastuses esitatakse seisukoht, et koodeksi ja EDR p 2.10 kohaldamiseks peab asjassepuutuv isik (antud juhul Aivar Rehemaa) olema saanud EADSE või WADA eelneva kirjaliku teavituse kolme asjaolu kohta: (i) sportlase abipersonali ebasobivus, (ii) keelatud seotuse võimalikud tagajärjed ja (iii) võimalus astuda samme keelatud seotuse vältimiseks, kuid käesoleval juhul nimetatu puudub.

5. Uuritud tõendid

5.1. Eesti Antidoping tõendid on käesolevas asjas:

5.1.1. Mati Alaveri 27.10.2020.a kirjavahetus Soome suusaliiduga (Ismo Hämäläinen),

5.1.2. Soome Suusaliidu 27.10.2020.a kutse.

5.1.3. teade A Rehemaale distsiplinaarmenetluse algatamise ja esialgse võistluskeelu määramise kohta,

5.1.4. WADA keelatud seotuse nimekiri (Prohibited Association List).

6. Tõendite hindamine

6.1. A Rehemaale on esitatud konkreetne etteheide koodeksi art 2.10 rikkumises (kirjeldatud ülal p 3). Kolleegium nõustub A Rehemaa esindaja seisukohaga, et art 2.10 kohaselt on rikkumine toime pandud ainult juhul, kui isikule on eelnevalt esitatud asjakohane kirjalik teade (ülal p 4.4). Käesoleval juhul on tuvastatud, et M Alaveri tegevus lõppes 27.10.2020.a Soome Suusaliidule meili saatmisega, milles paluti Eesti sportlastele kutset treeninglaagrisse ja maailmakarika etapile (ülal p 3.1). Koodeksi art 2.10 kohaseks kirjalikuks teateks saab lugeda alles 03.11.2020.a A Rehemaale esitatud teadet tema suhtes distsiplinaarmenetluse algatamise ja esialgse võistluskeelu kohaldamisest (ülal p 3.4). Seega on teade esitatud peale A Rehemaale etteheidetavat tegu ning M Alaveri kaudu kutse saamisel ei olnud täidetud koodeksi art 2.10 kohaldamise eeldus.

6.2. Kolleegium ei nõustu EADSE seisukohaga, et keelatud seotusena võib olla vaadeldav A Rehemaa ja tema sportlaste poolt Soome Suusaliidu kutse kasutamine. Kutse väljastas Soome Suusaliit ning selline tegevus ei olnud seotud M Alaveri poolt kutse küsimisega ega soovitud isikute nimekirja edastamisega, sest Suusaliidul (kui Soomes suusapordialast tegevust korraldaval organisatsioonil) oli iseseisev pädevus hinnata, kas kutse anda või mitte, ning kellele taotletud isikutest kutse esitada. Kutse anti konkreetsetele isikutele ja kutse andmist neile tuleb lugeda Soome Suusaliidu iseseisvaks kaalutletud tahteavalduseks. Sellistel asjaoludel ei ole mingit põhjust lugeda kutse kasutamist dopinguvastase reegli rikkumiseks.

6.3. Kehtiva koodeksi kohaselt saab art 2.10 eest karistuse määrata ainult eelneva kirjaliku teate olemasolul. Isiku tegelik teadmine või mitteteadmine ei ole kehtiva koodeksi kohaselt karistamise aluseks. Seda rõhutab ka WADA: keelatud seotuse nimekirja (ülal p 5.1.4) sissejuhatuses on sõnaselgelt sätestatud, et nimekirja avaldamist ei saa lugeda isikule esitatud ametlikuks eelnevaks kirjalikuks teateks. EADSE märgib õigesti, et 2021.a kehtima hakkavas koodeksis on eelnevast kirjalikust teatest loobutud ja piisav on üksnes isiku teadmine art 2.10 kohaldamise aluseks olevast keelatud seotust määravatest asjaoludest. Seetõttu juhib ka kolleegium tähelepanu, et juhul, kui käesoleva asja sündmused oleks toimunud 2021.a, oleks ühe võimalusena olnud tõenäoline ka A Rehemaa süüdimõistmine ja talle karistuse määramine. Kehtiva koodeksi alusel on keelatud seotuse esmane juhtum (s.t enne kirjaliku teate väljastamist) vaadeldav küll vastuollu minekuna dopinguvastase koodeksiga, kuid sellele ei kohaldata karistust.

6.4. Kolleegiumil oli mõningaid raskusi otsustamaks, kas EADSE on A Rehemaale esitanud ka etteheite koodeksi art 2.9 rikkumises. EADSE 08.12.2020.a seisukoha p 11 ja 12 alusel võib siiski järeldada, et etteheide on ka art 2.9 asjus. Kolleegium leiab, et A Rehemaale koodeksi art 2.9 rikkumise etteheide on konkretiseerimata: ei ole arusaadav millist või milliseid osavõtu mitmest võimalikust alternatiivist A Rehemaale ette heidetakse, samuti ei ole kirjeldatud ühtegi konkreetset tegu sellise alternatiivi sisustamiseks. Kolleegiumile ei ole esitatud tõendeid, millest võiks järeldada A Rehemaa tegusid ja tahtlust selles, et M Alaver rikuks temale kehtestatud võistluskeeldu. Kolleegiumi arvates ei ole käesoleval juhul piisavaks ainsad esitatud tõendid, mille kohaselt M Alaver pöördus kutse saamiseks Soome Suusaliidu poole 27.10.2020.a ning enne seda oli A Rehemaa helistanud M Alaverile neli korda ajavahemikus 13.-23.10.2020.a. Arvestades viimase telefonikõne ja e-kirja saatmise vahele jäävat aega (neli päeva), saab pigem järeldada, et telefonikõned polnud seotud meili saatmisega, mis omakorda kinnitab A Rehemaa väidetut, et ta ei eeldanud, et M Alaver esitab palve kutse saamiseks.

7. Resolutsioon

7.1. Aivar Rehemaa ei ole toime pannud koodeksi art 2.9 rikkumist.

7.2. Aivar Rehemaa ei ole toime pannud koodeksi art 2.10 rikkumist.

7.3. Aivar Rehemaale määratud esialgne võistluskeeld kuulub tühistamisele.

8. Edasikaebeõigus

Käesoleva otsuse võib Eesti dopinguvastasele apellatsioonikolleegiumile edasi kaevata 21 päeva jooksul.

9. Otsus

Aivar Rehemaa ei ole toime pannud dopinguvastaste reeglite rikkumist.

Aivar Rehemaale määratud esialgne võistluskeeld tühistatakse alates 10.12.2020.a.

Kolleegiumi liikmed:

Margus Mugu

Toomas Tõnise

Jarek Mäestu

Siim Schneider