Alaveriga koostöö lõpetanud Kaspar Kokk otsib endiselt uut treenerit

 (12)
Kaspar Kokk
Foto: Andres Putting

Veeb­rua­ris Li­be­re­ci MM-il tea­tesõidus Ees­ti mees­kon­da alt ve­da­nud ja hooa­ja lõpus koostööst Ees­ti suu­sa­koon­di­se peat­ree­ne­ri Ma­ti Ala­ve­ri­ga loo­bu­nud Kas­par Ko­ka ot­sin­gud uue ju­hen­da­ja leid­mi­sel po­le veel fi­nišis­se jõud­nud.

Pä­rast 2007. aas­ta MM-il Sap­po­ros 50 km klas­si­kasõidus saa­vu­ta­tud 11. koh­ta aren­gus suu­re vähikäi­gu üle ela­nud Kokk on pi­da­nud lä­birää­ki­mi­si nii siin- kui ka seal­pool ko­du­maa pii­ri.

„P­rae­gu po­le veel min­git ot­sust, aga kümme­kon­na päe­va jook­sul ta­haks sel­gu­se maj­ja saa­da, kel­le­ga ja kui­das eda­si min­na," ütles Kokk. „Ju­ba mai tei­sest nä­da­last on plaa­nis alus­ta­da et­te­val­mis­tust järg­mi­seks hooa­jaks ning pä­ris vii­ma­se­le mi­nu­ti­le ei saa ot­sus­ta­mist jät­ta."

Välistreener liiga kallis

Li­saks paa­ri­le vä­list­ree­ne­ri­le on Ees­ti Päe­va­le­he­le tea­dao­le­valt Ko­kal sil­ma­pii­ril Ana­to­li Šmi­gun, kel­le­ga suu­sa­mees käis hooa­ja lõpus väi­de­ta­valt koh­tu­mas ja tu­le­vi­kup­laa­ni­dest vestle­mas. Kokk ise ei soos­tu veel üht­ki ni­me ni­me­ta­ma.

Kokk aval­das ar­va­must, et vä­list­ree­ne­ri pal­ka­mi­ne on prae­gu­ses ma­jan­du­so­lu­kor­ras siis­ki vä­ga kee­ru­li­ne. Ta peaks ju­hen­da­ja­le ju ise pal­ka maks­ma või leid­ma toe­ta­ja, kes se­da teeks.

„Nii pal­ju va­hen­deid mul po­le, et pal­ga­ta vä­lis­maalt täis­ko­ha­ga tree­ner," tõdes 26-aas­ta­ne Kokk. „Saak­sin pii­ri ta­gant tree­ne­ri, kel­lel on ju­ba ku­sa­gil põhitöö­koht ja kes ju­hen­daks mind min­gi li­sa­ta­su eest nii­-öel­da dis­tant­silt. Sa­mas ta­hak­sin ena­miku su­vi­sest et­te­val­mis­tu­sest ko­dus te­ha, sest pi­dev rei­si­mi­ne rä­siks vai­mu... See­ga muu­tub jär­jest tõen­äo­li­se­maks, et uus tree­ner tu­leb ik­ka Ees­tist."

Li­saks Ana­to­li Šmi­gu­ni­le tun­dub Ko­ka pu­hul võima­lik ka Türgi koon­dist ju­hen­da­va Jaa­nus Tep­pa­ni pal­ka­mi­ne - Tep­pan tree­nis Kok­ka en­ne suu­sa­me­he pää­se­mist Ees­ti koon­dis­se.

„Mi­na ei os­ka küll prae­gu öel­da, kes Kas­pa­rit ju­hen­da­ma hak­kab," lau­sus Tep­pan ei­le. „Koh­tun te­ma­ga üle­hom­me (kol­map­äe­val - toim), eks siis rää­gi­me pi­ke­malt."