And­rei Ste­pa­nov ei pää­se tä­na­vu enam plat­si­le

 (6)
Andrei Stepanov
Reuters/Scanpix

Tu­ge­vast peaa­jupõru­tu­sest taas­tu­va Ees­ti jalgpalli­koon­di­se kesk­kaits­ja hooaeg on lõppe­nud.

Sep­temb­ri al­gu­ses MM-va­likmän­gus Bel­gia­ga rän­ga kok­kupõrke jä­rel vas­ta­se­ga kol­meks mi­nu­tiks tead­vu­se kao­ta­nud Ve­ne­maa kõrg­lii­gak­lu­bi FC Him­ki pal­ga­li­ne And­rei Ste­pa­nov ei saa rah­vus­mees­kon­da ai­da­ta ok­toob­ri­kuis­tes va­lik­sar­ja koh­tu­mis­tes His­paa­nia ja Türgi­ga.

“E­nam­gi veel — nüüd on pea-ae­gu sa­jap­rot­sen­di­li­selt kin­del, et tä­na­vu ma jalg­pal­li enam ei män­gi,” tõdes Tal­lin­nas vii­biv Ste­pa­nov. “Kui peak­sin­gi paa­ri nä­da­la pä­rast taas Him­ki pal­litree­nin­gu­te­ga ühi­ne­ma, ku­luks seejä­rel sport­li­ku vor­mi taas­ta­mi­seks veel vä­he­malt kuu. Ent siis on hooaeg Ve­ne­maal sa­ma häs­ti kui lõppe­nud.”

Kolm ja pool nä­da­lat, mis la­hu­tab tä­na­seks Ste­pa­no­vit Lie­ge’i staa­dio­nil saa­dud tu­ge­vast peaa­jupõrut­sest, on ta vaid pu­ha­nud. Ars­tid kee­la­sid iga­su­gu­se sport­li­ku te­ge­vu­se.

“Paar nä­da­lat ta­ga­si sõit­sin mõneks päe­vaks Mosk­vas­se klu­bi juur­de,” mee­nu­tas Ste­pa­nov. “Seal küsi­ti: “Miks sa tu­lid?” Him­kis ol­di veen­du­nud, et sel­li­sest trau­mast taas­tu­mi­seks ei pii­sa ka­hest nä­da­last, na­gu al­gul eel­da­ti, vaid et va­jan vä­he­malt kuu ae­ga täie­lik­ku puh­kust. Sõit­sin­gi ta­ga­si Ees­tis­se.”

Ter­ve­ne­mi­se mär­ke on Ste­pa­nov tä­hel­da­nud al­les vii­mas­tel päe­va­del. “Vii­ma­sel paa­ril-kol­mel päe­val po­le au­tot roo­li­des või rah­va­ri­kas­tes koh­ta­des vii­bi­des enam pea­va­lu se­ga­nud,” tõdes tu­le­val nä­da­lal Him­ki tee­nis­tus­se naa­sev vu­ti­mees.

Vi­gas­tus­pau­sist võidab vaid mais abiel­lu­nud Ste­pa­no­vi isik­lik elu — pal­lur on saa­nud nüüd nai­se Ve­ro­ni­ka­ga ta­va­tult pal­ju koos ae­ga vee­ta. “Karjää­ri­le on aga halb aeg — sügi­sel lõpeb mul Him­ki­ga le­ping ja kah­juks ei saa prae­gu uue le­pin­gu tee­ni­mi­seks ni­me te­ha,” ütles vii­mas­te nä­da­la­te­ga ke­ha­kaa­lus mõne ki­lo juur­de võtnud Ste­pa­nov.

“Ei jul­ge prae­gu kaa­lu­le as­tu­da­gi, eks Mosk­vas pais­tab, pal­ju kaa­lun. Klu­bis ta­vat­se­tak­se üle­kaa­lu­li­si pal­lu­reid trah­vi­da, aga loo­de­ta­vas­ti on mi­nu mõnel üle­ki­lol mõjuv põhjus,” li­sas Ste­pa­nov.

Futboliit (talgpall)