FIFA distsiplinaarkoodeksi järgi hõlmab keeld igasugust jalgpalliga seotud tegevust, nii administratiivset kui sportlikku, igal tasemel ja viisil, nii võistlustel kui väljaspool võistlusi. Keeld kehtib kõikides FIFA liikmesriikides.

Teatavasti määras Eesti Jalgpalli Liidu (EJL) distsiplinaarkomisjon 19. märtsil Getulio Aurelio Fredole tähtajatu jalgpallis tegutsemise keelu. Toonane otsus põhines EJLi distsiplinaarmääruse punktidel 4.1, mis ütleb, et „isikud kohustuvad käituma lojaalsuse, ausameelsuse, sportlikkuse ja eetika printsiipe järgides”, ning 4.3.7, mis räägib üldistest headest käitumisnormidest ja -tavadest. Distsiplinaarkomisjon tuvastas ka vastuolu treenerite eetikakoodeksiga ja märkis, et Getulio Aurelio Fredo on ajakirjanduses esinenud jalgpalli mainet kahjustavate avaldustega.

Toonases EJLi distsiplinaarkomisjoni avalduses seisis: „Menetluse käigus kogusime lisaks seni ajakirjanduses kajastatule olulist lisainformatsiooni, mida me isikute konfidentsiaalsuse kaitseks ei avalda, muuhulgas on infot samast perioodist, mida prokuratuur nüüd uurima on asunud ehk kuni aastani 2019. Rõhutame, et menetlus toimus EJLi reeglite kohaselt, mille järgi anti võimalus esitada oma seisukoht kõigil osapooltel, kusjuures selleks seatud algset tähtaega pikendati. Mõistagi vaatab jalgpalliliit kui spordiorganisatsioon oma menetluses rikkumisi valdavalt läbi eetika, hoopis teine asi on politseiuurimine, kus kontrollitakse seaduste täitmist.”

Eile otsustas EJLi apellatsioonikomisjon mitte rahuldada Getulio Aurelio Fredo kaebust ning seeläbi jäi jõusse talle varem määratud tähtajatu jalgpallis tegutsemise keeld.