Nabile määrati 17. veebruaril esialgne võistluskeeld. 14. mail esitas sportlane taotluse võistluskeelu tühistamiseks esialgse õiguskaitse korras. Taotlus lahendati kirjalikus menetluses 18. mail.

Kolleegiumi seisukoht:

- Kolleegium võtab arvesse, et esialgse võistluskeelu tühistamise taotluses on sportlane viidanud samadele asjaoludele, mille hindamisel tuleks asi ka sisuliselt lahendada. Neid sportlase väiteid ei saa jätta tähelepanuta. Kõikide asjaolude kaalumisele tuginev põhjendatud seisukohavõtt võib käesoleva asja eripära silmas pidades olla aeganõudev. Poolte esitatud tõendeid ja väiteid arvestades ei ole käesolevas asja menetlemise staadiumis üheselt ega kahtlusteta võimalik järeldada, et sportlasele võistluskeeldu ei määrata, nagu pole võimalik ka järeldada, et sportlasele võistluskeeld suure tõenäosusega siiski määratakse.

- Sellest tulenevalt võib käesolevas asjas esialgse võistluskeelu jätkumine olla sportlasele ebamõistlikult ja ebaproportsionaalselt koormav, eriti kui arvestada, et lõppkokkuvõttes on võimalik ka võistluskeelu kohaldamata jätmine. Võrreldes olukorraga, kus esialgne võistluskeeld tühistatakse, kuid hiljem siiski rakendatakse võistluskeeldu, on sportlase jaoks tunduvalt raskemate tagajärgedega ning ebaõiglasem, kui esialgne võistluskeeld jäetakse kehtima, kuid asja lõpliku lahendamise tulemusel võistluskeeldu ei määrata.

- Sportlase huvide kaitse nõuab muuhulgas, et menetlus tema suhtes toimuks mõistlikult kiire tempoga, samas kõiki asjaolusid ja tõendeid põhjalikult ning igakülgselt uurides. Eeldatava aeganõudva menetluse tingimustes võib olla põhjendatud esialgse võistluskeelu kohaldamata jätmine.

- Käesolevaga ei võta kolleegium seisukohta sportlasele 17.02.2021. aastal määratud esialgse võistluskeelu põhjendatuse ega 14.05.2021. aasta taotluses selle kohta esitatud asjaolude kohta, sest teeb käesoleva määruse üksnes konkreetses menetlusstaadiumis asja võimalikku edasist kulgu silmas pidades otstarbekuse seisukohalt ja sportlasele huvide põhjendamatu kahjustamise vältimiseks.