Maadluse olümpiahõbe ja kahekordne maailmameister Nabi esitas Harju maakohtule hagi Eesti antidopingu ja spordieetika sihtasutuse tegevuse suhtes, milles taotles talle määratud esialgse võistluskeelu tühistamist. 6. jaanuaril võeti Nabilt võistlusväline dopinguproov, mis sisaldas keelatud ainet letrosooli. Eesti antidoping määras talle seepeale esialgse võistluskeelu.

Märtsi keskel ei võtnud kohus Nabi ja tema kaitsja Paul Kerese poolt esitatud hagi menetlusse ning andis võimaluse puuduste kõrvaldamiseks. Menetlusse võtmiseks loobuti ka pärast puuduste kõrvaldamist. Kohus andis antidopingule aega 1. aprillini oma seisukohtade esitamiseks. Olles nendega tutvunud, keeldutigi hagi menetlusse võtmisest.

Kohtu esindaja sõnul on Nabil või tema esindajal võimalik kohtumäärus edasi kaevata.

Täna kell 16.30 toimub virtuaalne pressikonverentes, kus astuvad üles nii Nabi kui Keres. Delfi kajastab pressikonverentsi otsepildi ja -blogi vahendusel.

Täiendatud Eesti antidopingut esindava vandeadvokaadi Ingeri Luik-Tamme kommentaariga:

Kohtuasjas antidopingu organisatsioone esindava TGS Baltic vandeadvokaadi Ingeri Luik-Tamme sõnul on tegu olulise otsusega spordivaidluste lahendamisel: „Kohus nõustus meie seisukohaga, et käesoleval juhul valis sportlane oma õiguste kaitseks tee, kus hagi rahuldamine ei ole selles esile toodud asjaolude õigsust eeldades võimalik.“

Üldiselt on kõige kiirem ja efektiivsem viis dopingujuhtumite lahendamiseks ja tõe selgitamiseks spordi vahekohus – Eestis menetlevad dopingureeglite võimalikke rikkumisi Eesti dopinguvastane distsiplinaarkolleegium ja apellatsioonikolleegium, rahvusvahelisel tasandil CAS (Court of Arbitration for Sport). Vaidluste vahekohtus lahendamine on rahvusvaheliselt tunnustatud ja õiguspoliitiliselt põhjendatud ning nendes menetlustes on sportlastele tagatud kõik võimalused asja õigeks ja õiglaseks lahendamiseks.“

Ingeri Luik-Tamme sõnul teevad antidopingu organisatsioonid omalt poolt kõik, et tagada juhtumi uurimine ja menetlemine vahekohtumenetluses võimalikult operatiivselt. Menetluse tempo sõltub siiski olulisel määral ka sportlase edasistest menetluslikest valikutest ja otsustest.

Täiendatud kell 18.49:

Harju maakohtu pressiesindaja Viivika Siplane selgitas Delfi palvel, miks kohus ei võtnud Nabi hagi menetlusse:

"Hagiavalduse rahuldamine ei ole võimalik ühelgi õiguslikul alusel, s.t hagi on õiguslikult perspektiivitu.

Esialgse võistluskeelu määramise otsustas selleks moodustatud sihtasutuse kolleegium. Sihtasutuse kolleegium ei ole aga juriidilise isiku organ tsiviilseadustiku üldosa seaduse tähenduses (s.t ei ole juhatus ega nõukogu) ja kolleegiumi vastu võetud otsuseid ei saa seetõttu vaidlustada juriidilise isiku organi otsuse vaidlustamiseks ette nähtud korras. Hagejal võib siiski olla õigus kasutada muid õiguskaitsevahendeid.

Isegi kui kolleegiumi otsust saaks vaidlustada, ei ole otsuse tühisus või kehtetus hageja esile toodud asjaoludel võimalik. Hageja heidab ette otsuse vastuvõtmise korra rikkumist, nimelt seda, et teda ei kuulatud kohaselt ära pärast otsuse vastuvõtmist. Toimingud, mida tuleb teha pärast otsuse vastuvõtmist, ei ole aga otsuse vastuvõtmise korra osa ega saa mõjutada otsuse kehtivust.

Vahekohtu kokkuleppe olemasolu või puudumist ei ole praeguses menetlusstaadiumis esile toodud asjaoludel võimalik tuvastada ja sellele kohus hagi menetlusse võtmisest keeldumisel ei tugine. Samuti ei anna kohus hinnangut muudele väidetele."