Avaldame kultuuriministeeriumi vastuse täismahus.

Täname teid Vabariigi Valitsusele ja Kultuuriministeeriumile saadetud kirja ja ettepanekute eest. Alustuseks soovime selgitada, et Vabariigi Valitsus ei ole Eestis välja valinud prioriteetseid spordialasid ega plaani seda ka lähitulevikus koalitsioonileppe või Vabariigi Valitsuse tööprogrammi kohaselt teha. Samuti ei ole Vabariigi Valitsus ega Kultuuriministeerium otsustanud, millised spordialad on marginaalsed, mille arendamist või millega tegelemist Eestis ei soodustata. Praeguse seisuga on Eestis 70 spordialaliitu ning Eestis tegeletakse üle 100 spordialaga. Vabariigi Valitsuse ja Kultuuriministeeriumi eesmärk on toetada spordialasid läbipaistvatel, selgetel ja õiglastel alustel eesmärgiga tagada spordialade mitmekesisus ja nende jätkusuutlikkus Eestis.

Tulenevalt traditsioonidest, ajaloolisest taustast ja teiste riikide praktikast käsitletakse Eestis spordialasid toetuste eraldamisel kolmes grupis: olümpiamängude kavas olevad spordialad, võistkondlikud spordialad ning olümpiamängude kavas mitteolevad spordialad. Nende gruppide lõikes toetatakse spordialaliitusid ühtsetel alustel, kus olulised kriteeriumid on harrastajate arv, treenerite arv, sportlikud saavutused ning spordialaliidu igapäevane tegevus. Vabariigi Valitsusel ega ka Kultuuriministeeriumil ei ole teie kirja põhjal võimalik Eesti Autospordi Liitu toetusi võrreldes teiste spordialaliitudega oluliselt tõsta ega teha varasematel aastatel spordivaldkonnaga kokkulepitud toetamise reeglites põhimõttelisi erandeid. Selline lähenemine kahjustaks spordialade läbipaistvat ja ühtsetel alustel kohtlemist.

Esitame järgnevalt vastused teie kirjas toodud teemadele ja ettepanekutele.

1. Autoralli rahvusvahelise suurvõistluse läbiviimine

Kultuuriministeeriumil on Eestis toimuvate rahvusvaheliste spordisündmuste korraldamise toetatamiseks kaks meedet:

a. Rahvusvaheliste kultuuri- ja spordisündmuste toetamine Eestis, kus oluline on võistlusega kaasnev majanduslik mõju riigile. Toetussumma määramise aluseks on riigile täiendavalt laekuv maksuraha välisosalejatelt, väliskülalistelt või välisorganisatsioonidelt. Toetuse minimaalne summa on 65 000 eurot. Täpsemat infot leiab veebilehelt https://www.riigiteataja.ee/akt/124112018004.

b. Rahvusvaheliste spordisündmuste läbiviimine Eestis. Toetuse määramisel arvestatakse ennekõike võistluse olulisust riigile ja spordiala arengule ning sotsiaalmajanduslikku mõju. Taotlusvoor avatakse üks kord aastas sügisel. Täpsemat infot leiab ministri määrusest: https://www.kul.ee/et/rahvusvaheliste-voistluste-ja-urituste-labiviimine-eestis.

Kui Eesti Autospordi Liit soovib saada avaliku sektori toetust rahvusvahelise ürituse korraldamiseks Eestis, tuleb Kultuuriministeeriumile esitada nõuetekohane taotlus, lähtudes taotlusvoorude tingimustest. Taotluses on oluline välja tuua eelarve kulude ja tulude kogumaht koos omafinantseeringu ja kaasfinantseeringuga. Täiendavalt märgime, et taotlusvooru „Rahvusvaheliste kultuuri- ja spordisündmuste toetamine Eestis“ esitatud taotluste menetlemine toimub peale eriolukorra lõppu, kui on selgunud võistluste korraldamise võimalikkus Eestis ning nõuded võistluste korraldamiseks, sest Vabariigi Valitsuse 27. aprilli 2020. a otsuse alusel ei toimu Eestis avalikke üritusi mais ja juunis ning kuni 31. augustini jäävad ära ka suurüritused. Seda, kas juulis ja augustis saavad toimuda piiratud külastajate arvuga üritused, on praegu vara kinnitada. Otsuse avalike ürituste toimumise võimalikkuse ja tingimuste kohta (sh suurüritustel osalejate arv) võtavad valitsuse liikmed vastu maikuu jooksul.

Avaliku sektori toetuse saamise üks oluline eeldus on turutõrke olemasolu. Kui rahvusvahelise ürituse korraldaja suudab katta ürituse korraldamisega seotud kulu oma- ja kaasfinantseeringuna, siis avalik sektor sellist üritust ei toeta. Näiteks toimus 2018. aastal Eestis UEFA Superkarika kohtumine, mida riik ei toetanud, sest puudus turutõrge. Sarnased üritused on olnud viimastel aastatel ka jäähokiliiga KHL mängud Eestis ning korvpallitähtede mängud. Teine oluline märksõna on riigiabi reeglite jälgimine. Kui eraldatav toetus kvalifitseerub riigiabiks, tuleb lähtuda riigiabi piirmäärast taotleja kohta ning riigiabi eraldamisele sätestatud reeglitest. Riigiabi ja riigiabiga seotud reeglite kohta saate täpsemalt lugeda veebilehelt https://www.rahandusministeerium.ee/et/riigiabi.

Täiendavalt selgitame, et Kultuuriministeeriumi 2020. aasta eelarves on ette nähtud 980 000 eurot Estonian Autosport Events MTÜ-le sihtotstarbeliselt Rally Estonia korraldamiseks. Nimetatud toetus on lisatud Kultuuriministeeriumi eelarvesse 2020. aasta riigieelarve läbirääkimiste käigus Vabariigi Valitsuse ühise kokkuleppe alusel, võttes aluseks varasematel aastatel toimunud Rally Estonia dokumenteeritud sotsiaalmajanduslikku mõju Lõuna-Eestile, korraldajate esitatud võistluse varasema kajastuse välismaa meediakanalites ning eesmärgi tuua Eestisse WRC etapp. Tegemist on sihtotstarbelise toetusega, mida ei ole võimalik Eesti Autospordi Liidule teie kirja alusel esimest korda toimuva ürituse korraldamiseks osaliselt eraldada.

2. Võistluste läbiviimine ja osavõtu toetamine

Kultuuriministeeriumi põhiülesanne on praegu eriolukorra tõttu valdkonnale tekkinud mõjude pidev kaardistamine, täiendavate toetusmeetmete väljatöötamine ja valdkonnas tegutsevate organisatsioonide igapäevase tegevuse tagamine minimaalsel vajalikul tasemel. Märtsikuu keskpaigas spordiorganisatsioonidelt kogutud tagasiside põhjal teame, et eriolukord toob endaga kaasa sponsorite ja nende toetuste vähenemise kõigi spordialade, mitte vaid autospordi jaoks. Spordiorganisatsioonide jätkusuutlikkuse tagamiseks on 15. aprillil 2020 Riigikogus vastu võetud 2020. aasta riigieelarve lisaeelarves ette nähtud täiendavad vahendid spordivaldkonnale. Vabariigi Valitsus ei ole kinnitanud meedet, mis oleks suunatud pärast eriolukorra ja piirangute lõppemist toimuvate ürituste toetamiseks või nendel osalejate osalustasude osaliseks kompenseerimiseks.

Võttes arvesse spordialade läbipaistvat rahastamist ja võrdset kohtlemist ei oleks võimalik teie pakutud osavõtutasude kompenseerimise meedet rakendada ainult autospordi võistluse puhul. Selline meede peaks olemasolu korral olema avatud kõigile spordialadele. Arvestades riigi praeguseid rahalisi võimalusi, siis sellel aastal sellise täiendava toetusmeetme väljatöötamiseks ja rakendamiseks võimalus puudub.

3. Autospordi järelkasvu kindlustamine

Noortespordi edendamiseks eraldab Kultuuriministeerium spordialaliitudele noortespordi toetust ja treenerite tööjõukulu toetust. Noortespordi toetuse summa kujunemise aluseks on noorte harrastajate arv ja sportlikud tulemused. Kuna kutsetunnistusega treeneri juhendamisel on spordiklubides ja spordikoolides autospordiga tegelevate noorte arv väike, ei ole Eesti Autospordi Liit viimastel aastatel noortespordi toetusele kvalifitseerunud. Samuti ei ole treeneri tööjõukulu toetuse saajate hulgas olnud viimastel aastatel autospordiga seotud treenereid. Seetõttu soovitame teil lähiajal rohkem tähelepanu pöörata treenerite koolitamisele ja treenerikutsete väljastamisele, mis võimaldaks teil tulevikus saada noortespordi arendamiseks suuremat avaliku sektori toetust.

Tunnustame teid noortele suunatud projekti „Talendid rajale“ korraldamise eest. Samas ei ole Kultuuriministeeriumil võimalik teie kirja alusel eraldi toetada ühe spordialaliidu konkreetset noortele suunatud projekti. See seaks ebavõrdsesse olukorda teiste spordialaliitude samalaadsed projektid, mis viiakse ellu omavahendite või erasektori toetuse arvelt.

Järelkasvu puhul soovime lisaks välja tuua, et alates 2019. aastast on autosport üks viiest olümpiamängude kavasse mittekuuluvast alast, mis saab Team Estonia projekti raames toetust. 2019. aastal toetati kahte rallipaari kokku 25 000 euroga, 2020. aastal toetati Eesti autospordi noortekoondist kokku 40 000 euroga. Loodame, et nimetatud toetust suudate 2020. aastal kasutada parimal võimalikul moel, vaatamata eriolukorrale.

4. Alaliidu jätkusuutliku ja kaasaegse tegevusmudeli juurutamine

Kultuuriministeerium eraldab spordialaliitudele igal aastal tegevustoetust, mille eraldamisel võetakse arvesse harrastajate ja treenerite arvu, sportlikke saavutusi ning spordialaliidu tegevust. Nagu eelpool mainitud, on toetamise põhimõtted töötatud välja koostöös Eesti Olümpiakomitee ja spordialaliitudega. Tegevustoetuste eraldamine täiendavalt üksiktaotluste alusel ei oleks kooskõlas võrdse kohtlemise printsiibiga.

Tunnustame teie soovi arendada edasi spordialaliidu igapäevategevust ja minna üle robotiseeritud
tegevusmudelile, nähes tulevikus ette võimaluse rakendada uut süsteemi ka teistel spordialaliitudel. Infotehnoloogiliste arenduste elluviimiseks soovitame teil tutvuda Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi pakutavate toetusmeetmetega. Oleme vajaduse korral valmis teid meetmete ja taotluste osas nõustama, kuid taotlus tuleb koostada ja esitada teil.

Riigi 2020. aasta lisaeelarves on Kultuuriministeeriumile ette nähtud täiendavad rahalised vahendid COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse levikuga seotud kriisi leevendamiseks spordivaldkonnas. Üks taotlusvoor on suunatud ka spordialaliitudele eesmärgiga leevendada koroonaviiruse levikuga seotud kriisi mõju, mis ohustab spordialade mitmekesisust, spordialaliitude toimimist ja järjepidevust,kompenseerides spordiorganisatsioonide põhitegevusega seotud kulusid, mille katmiseks planeeritud tulud on oluliselt vähenenud. Taotlusvooru avamisest teavitame spordialaliite ministeeriumi kodulehel.

Loodame, et mõistate, et maksumaksja raha tuleb kasutada alati parimal ja läbipaistval viisil. Seda eriti praegu, kui valitseb teadmatus kriisi majanduslike mõjude ja tagajärgede kohta nii spordivaldkonnale kui ka kogu riigile ning ei ole võimalik teha erandeid spordivaldkonna kokkulepitud toetamise põhimõtetes ühe spordiala kasuks. Oleme valmis Eesti Autospordi Liidu toetamist praegu kehtivate põhimõtete alusel ja taotlusvoorude piires täiendavalt arutama.

Lugupidamisega

Tõnis Lukas

minister