Välijõusaalides võib alates 2. maist treenida, kui selle omanik või valdaja tagab jõusaali inventari desinfitseerimise pärast igat kasutuskorda, kuid mitte harvem kui iga nelja tunni järel.

Samuti tuleb välijõusaalides kinni pidada 2+2 reeglist, mille järgi võib jõusaalis viibida üksi või kahekesi ning teiste inimestega tuleb hoida vähemalt kahemeetrist vahemaad. Liikumispiirang ei kehti koos treenivate perekondade kohta.

Korralduse järgi on endiselt keelatud viibida siseruumides olevates jõusaalides, kuna siseruumides on nakkuse leviku oht suur. Leevendusmeetmena nähakse ette välijõusaalide avamine. Välijõusaalide all peetakse silmas vabas õhus asuvaid treeningseadmeid ja -vahendeid.

Järelevalvet nõuetest kinnipidamise osas viib läbi kohalik omavalitsus.

Peaministri 14. märtsi 2020. a korralduse nr 29 „Eriolukorra juhi korraldus seoses avalikuks kasutamiseks mõeldud asutustele kehtestatavate piirangutega“ muutmine
Tulenevalt Vabariigi Valitsuse 12. märtsi 2020. a korraldusega nr 76 „Eriolukorra
väljakuulutamine Eesti Vabariigi haldusterritooriumil“ kehtestatud eriolukorrast muuta
hädaolukorra seaduse § 31 lõigete 1 ja 3 alusel peaministri 14. märtsi 2020. a korraldust nr 29,
millega peaminister eriolukorra juhina kehtestas liikumisvabaduse piirangud avalikuks
kasutamiseks mõeldud asutustele, järgmiselt:

1. Täiendada korraldust punktidega 2.1 ja 4.1
järgmiselt:
„2.1
. Punktis 1 nimetatud liikumisvabaduse piirang ja viibimiskeeld jõusaalides ei kehti
välijõusaalide kohta, kui välijõusaali omanik või valdaja on taganud välijõusaali inventari
desinfitseerimise pärast igat kasutuskorda, kuid mitte harvem kui iga nelja tunni järel.
4.1. Punktis 2.1 sätestatud nõuetest kinnipidamise üle teeb järelevalvet kohaliku omavalitsuse
üksus.“.
2. Massiteabevahendite valdajatel avaldada korraldus viivitamata, muutmata kujul ja tasuta.
3. Korraldus jõustub 2. mail 2020. a.

Praeguse korraldusega leevendatakse inimeste elu ja tervise ning ülekaaluka avaliku huvi
kaitseks kehtestatud viiruse leviku tõkestamise meetmeid. Põhjendused ja kaalutlused on
esitatud korralduse seletuskirjas, mis avaldatakse Vabariigi Valitsuse veebilehel.
Korraldust saab vaidlustada esitades haldusmenetluse seaduses ette nähtud korras vaide 30

päeva jooksul arvates päevast, millal korraldusest teada saadi või oleks pidanud teada saama.
Samuti saab korraldust vaidlustada esitades halduskohtule kaebuse halduskohtumenetluse
seadustikus ette nähtud korras 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavaks tegemisest.