Kriminaalasjas, milles Mati Alaver mõisteti süüdi dopingukuriteos, vaidlustas AS Ekspress Meedia pärast kohtuotsuse jõustumist Harju Maakohtu otsustuse arutada seda kriminaalasja kinnisel kohtuistungil. Kaebaja hinnangul rikkus kohtu selline samm ajakirjandusvabadust, sest just kohtuistungi kinniseks kuulutamisele viidates keeldus maakohus ka pärast kriminaalmenetluse lõppu kohtutoimikut ajakirjanikule tutvustamast, seisab Riigikohtu pressiteates.

Riigikohus leidis sarnaselt ringkonnakohtule, et ajakirjandusväljaandjal ei olnud õigust kohtuistungi kinniseks kuulutamise peale kaevata, sest selline otsustus ei piiranud tema õigust kohtutoimikuga tutvuda.

Kriminaalkolleegium selgitas, et pärast kriminaalmenetluse lõppu esitatud taotlust kohtutoimikuga tutvumiseks tuleb kohtul hinnata sisuliselt, olenemata sellest, kas kohtuistung oli kinnine või mitte. Kohus peab kontrollima, kas toimikuga tutvumise taotluse lahendamise ajal on alus keelduda toimikut tervikuna või osaliselt tutvustamast. Õiguslik alus kriminaal- või kohtutoimikuga tutvumiseks võib tuleneda eeskätt isikuandmete kaitse seadusest, avaliku teabe seadusest või arhiiviseadusest. Vajadusel peab kohus kaaluma, kas tutvumistaotluse esitaja õigustatud huvi toimikuga tutvumise vastu kaalub üles need õigused ja huvid, mis räägivad toimikule juurdepääsu võimaldamisele vastu.

Kui maakohus keeldub kriminaalasja kohtutoimiku tutvustamisest, on seda võimalik vaidlustada halduskohtus.

Sarnaselt Riigikohtu halduskolleegiumi mitmes varsemas lahendis märgitule, juhtis ka kriminaalkolleegium seadusandja tähelepanu sellele, et kriminaalasja toimikuga tutvumise kord võiks olla selgem.

Harju Maakohtu keeldumine ajakirjandusväljaandele juurdepääsu võimaldamisest sama kriminaalasja toimikule on vaidluse all ka haldusasjas 3-19-2317, milles esitas kaebuse Eesti Rahvusringhääling.

Riigikohtu määrusega saab tutvuda SIIN.

Alaver tunnistati novembris Harju maakohtus süüdi nelja sportlase dopingule kallutamises. Talle määrati aastane tingimisi vanglakaristus, mis ei lähe täitmisele, kui ta ei pane pooleteise aasta jooksul toime uut kuritegu.