Eu­ro­Cu­pi esi­me­se va­lik­rin­gi kor­dus­koh­tu­mist Gmun­de­ni Swan­si­ga 22-punk­ti­li­ses kao­tus­sei­sus alus­ta­nud Roc­kil sei­sis ees vä­ga ras­ke, ent mit­te üle jõu käiv üle­san­ne — alis­ta­da keskpä­ras­te­le amee­rik­las­te­le toe­tuv Aust­ria klu­bi 23 punk­ti­ga.

Poo­la­jaks oli üle­san­ne just­kui täi­de­tud, sest tart­la­sed juh­ti­sid 48:25. Viis mi­nu­tit hil­jem sä­ras tab­lool edu 60:33.

Ülejää­nud vee­rand tun­ni­ga vis­kas Rock vaid viis­teist punk­ti ja Swans lah­kus kao­tu­sest 60:75 hoo­li­ma­ta Tar­tust võit­ja­na ehk tei­se rin­gi pää­se­ja­na! Rock jät­kab nõrge­mas eu­ro­sar­jas.

Võõrus­ta­jad and­sid oh­jad käest, mil­le­le ai­tas kaa­sa nel­ja ko­ge­ne­ma­tu pal­lu­ri, Vik­tor Sa­ni­kid­ze, Sten-Tim­mu So­ku, As­ko Paa­de ja Sil­ver Lep­pi­ku kor­ra­ga väl­ja­ku­le tu­lek.

“Kõige­pealt ta­haks kum­mi­ta­da ühe teie ar­va­mu­se — see mees­kond on män­gi­nud viis aas­tat ULEB Cu­pis,” alus­tas Ker­de pres­si­kon­ve­rent­si. “Kui ar­va­te, et pea­me se­da mees­kon­da võit­ma na­gu ran­na­mees rot­ti, siis se­da küll ei saa öel­da! Ei saa ka öel­da, et Tar­tu Rock peaks sel­lest mees­kon­nast üle ja­lu­ta­ma.”

Siis­ki osu­tas võidu­ja­nu­selt ja la­du­salt te­gut­se­nud Roc­ki koos-töö oo­ta­ma­tu la­gu­ne­mi­ne taas kord tak­ti­ka­li­se­le ebaküpsu­se­le, mil­lest ja­gu saa­mi­seks po­le Ker­de koos abi­lis­te­ga kol­me nä­da­la­ga la­hen­dust leid­nud.

“Osa­del alg­vii­sik­las­tel oli vi­ga­de­ga prob­lee­me, osa ei jak­sa­nud,” põhjen­das Ker­de va­he­tus­te­ru­let­ti. “Võite kir­ju­ta­da: kao­ta­si­me tree­ne­ri pä­rast! Aga te küsi­te mi­nult vas­tu­seid kaks mi­nu­tit pä­rast koh­tu­mist! Pean en­ne vas­ta­mist vaa­ta­ma lin­ti. Kui ar­va­te, et ei taht­nud võita, siis ek­si­te. Nä­gi­me sel­leks hirm­sas­ti vae­va!”

Vii­ma­sel vee­ran­dil nel­ja isik­li­ku vea­ga te­gut­se­nud Gior­gi Tsint­sad­ze ei suut­nud oma vas­tast, Ant­ho­ny Fis­he­rit pea­ta­da. Hoo­gu läks ka De­te­ri Mayes, kes Gmun­de­ni peat­ree­ne­ri Ro­bert Gon­ne­ni sõnul esi­ta­sid tei­sel poo­la­jal suu­repä­ra­se par­tii.

“Vää­ri­si­me eda­sipää­su,” lau­sus 23 punk­ti too­nud Mayes. “Võit­si­me ko­dus nel­jan­da vee­ran­di ka­hek­sa punk­ti­ga ja siin viie punk­ti­ga. Tree­ner ütles poo­la­jal, et võidel­ge lõpu­ni. Me ei an­na­gi ku­na­gi al­la.”

Kerde säästis põhitegijaid

Tsint­sad­ze sõnul an­dis ko­dus saa­dud edu Gmun­de­ni pal­lu­ri­te­le kind­lu­se, mil­le na­jal nad lõpu­ni te­gut­se­sid.

“25 mi­nu­tit män­gi­si­me häs­ti, kont­rol­li­si­me rütmi, kuid and­si­me init­sia­tii­vi ära ja nad ka­su­ta­sid se­da. Lõpus ei õnnes­tu­nud enam se­da sei­su pöö­ra­ta,” lau­sus 13 punk­ti ja seit­se söö­tu pa­nus­ta­nud Tsint­sad­ze.

Üle pi­ka aja sai alg­vii­si­kus väl­ja­ku­le Ta­nel Tein, kes ai­tas koos-tööd si­lu­da ja ta­bas kolm kol­me­punk­ti­vi­set. Siis­ki ütles Ker­de, et üks Roc­ki lii­der po­le veel val­mis kaua jär­jest pin­gu­ta­ma. “Ma ei näe ai­nult 21. ok­toob­ri män­gu, vaid ka 21. ap­ril­li män­gu,” lau­sus Ker­de. “Ma ei män­gi viie me­he­ga, män­gin ka­hek­sa-ühek­sa me­he­ga.”

Ker­de li­sas, et ei ta­ha liialt koor­ma­ta ka al­les põlve­vi­gas­tu­sest ko­su­vat Ta­no­ka Bear­di.

“Kah­juks meie mees­kon­nas ULEB-i ta­se­me män­gi­jaid eri­ti po­le — ne­li meest on se­da ta­set ko­ge­nud,” lau­sus Ker­de. “Tei­sed ei kan­na­ta 40 mi­nu­tit pin­get. Vä­si­nu­na ei suut­nud me enam kait­ses töö­ta­da.”

Kullamäe: mul pole midagi öelda

TÜ/Rocki kapten Gert Kullamäe oli häbistava kaotusega võrdunud võidu järel nii löödud, et väljus garderoobist sõnadega: „Ma ei soovi rääkida, mul pole midagi öelda.”

Ülejäänud pallurid siiski rääkisid. „Pettumus on väga suur,” tõdes Janar Talts. „Aga mis siin enam nutta. Piisab sellest, kui täna-homme võitleme masendusega. Oleme ju kõik suhteliselt professionaalsed mängijad, kes peaksid suutma sellised asjad ära unustada ja peagi jälle tulevikku vaadata.”

Tanoka Beard ütles, et Rockile sai saatuslikuks ründeteravuse minetamine ja eduseisu hoidma hakkamine teisel poolajal.

„Alates ühest hetkest püüdsime vaid saavutatud 27-punktilist edu hoida, aga oleksime pidanud jätkama vahe kasvatamist. Minetasime kiiruse ja särtsu. Vastas olid ju siiski samuti professionaalne treener ja elukutselised pallurid, kes olid teinud kokkuvõttes hea kodutöö. Austria klubi tegi panuse kahele mehele, kes hakkasid meie õnnetuseks vajalikel hetkedel tabama.”

Beard ei süüdistanud mängurütmi kadumises treener Kerde vahetusi. „Põhimängijad vajavad puhkust. Kaitses toimis meil tegelikult kõik lõpuni, aga rünnak kukkus kohtumise lõpus katastrofaalselt kokku,” hindas ameeriklane.

Asko Paade nentis, et tal on häbi. „Pärast esimest mängu oli aga eriti häbi,“ tunnistas ta. „Kõik ju nägid Tartus, et oleksime pidanud ka võõrsil seda vastast võitma.”